Samenwerkingsovereenkomst

Wat is een samenwerkingsovereenkomst? In een samenwerkingsovereenkomst leggen (rechts)personen de intenties, doelen en voorwaarden behorende bij de (toekomstige) samenwerking vast. Sommige vormen van samenwerkingsovereenkomsten kennen een basis in het Nederlands recht, zoals de overeenkomst van opdracht of de koopovereenkomst. Een zuivere samenwerkingsovereenkomst is echter niet bij wet geregeld. Daarom wordt een zuivere overeenkomst enkel beheerst door het ‘normale’ overeenkomstenrecht waarbij contractsvrijheid een grote rol speelt. Partijen kunnen dus zelf bepalen wat er in de samenwerkingsovereenkomst wordt opgenomen.

De inhoud van de samenwerkingsovereenkomst

Door de hoge mate van contractsvrijheid die geldt bij het opmaken van samenwerkingsovereenkomsten kunnen partijen zelf bepalen wat zij in de overeenkomt wensen op te nemen. Er zijn een aantal essentiële onderdelen die in feite in elke samenwerkingsovereenkomst zouden moeten staan. Om te beginnen moet er in de samenwerkingsovereenkomst worden opgenomen welke partijen deelnemen aan de overeenkomst en wat het doel van de samenwerking inhoudt. Vervolgens moet worden vast gelegd welke rechten en plichten elk der partijen heeft ten aanzien van de samenwerking. In de samenwerkingsovereenkomst komt natuurlijk ook aan bod hoe lang de samenwerking duurt, op welke gronden deze beëindigd kan worden, wat de gevolgen van beëindiging zijn, hoe er wordt omgegaan met conflicten en hoe de zeggenschap geregeld is. Welke bepalingen wel en niet worden opgenomen is afhankelijk van de samenwerking. Vandaar ook dat een samenwerkingsovereenkomst bestempeld kan worden als een echte maatwerkovereenkomst.

Het beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst

Het is van belang in de samenwerkingsovereenkomst op te nemen op welke gronden de samenwerking beëindigd kan worden. Bij aanvang van de samenwerkingsovereenkomst is dit natuurlijk niet het eerste waar u aan denkt maat het kan natuurlijk voorkomen dat u in conflict raakt met de andere partij of dat de andere partij de verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst niet nakomt. In zo’n geval is het fijn dat u de overeenkomst kunt beëindigen.

In principe is een samenwerkingsovereenkomst slechts te beëindigen indien i) de duur welke voor de overeenkomst bepaald is, is verstreken of ii) indien een van de contractspartijen zijn of haar verplichtingen, welke voortkomen uit de overeenkomst, niet nakomt. Of er wel of niet spraken is van niet – nakoming moet naar de omstandigheden van het geval worden beoordeeld. Door op voorhand vast te leggen wat er onder niet-nakoming verstaand wordt door de Partijen, kunnen conflicten worden vermeden. 

Neem contact met ons op 

Wilt u ondersteuning bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst? Of heeft u te maken met een geschil over beëindiging van een samenwerkingsovereenkomst? Onze juristen assisteren u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.Specialist samenwerkingsovereenkomst

Een goede samenwerking, berust op goede afspraken.

Nieuws

Innovation / Growth / Commitment

Jurist samenwerkingsovereenkomst

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!