Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de levering van diensten van Legal Q (een handelsnaam van Blatter Legal & Management Services B.V.), kantoorhoudende te Veldhoven aan de Provincialeweg 80a, 5503 HJ Veldhoven, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 17212513.

 Artikel 1.  Toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘BL’ verstaan Legal Q (een handelsnaam van Blatter Legal & Management Services B.V.)& Management Serviceslatter, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden en onder ‘Cliënt’ haar wederpartij.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door BL te verlenen diensten en deze voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van alle overeenkomsten die tussen BL en een Cliënt worden gesloten. Bij alle tussen BL en Cliënt gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Cliënt hierbij uitgesloten.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten aan BL, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht van een Cliënt zijn ingeschakeld door BL, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 4. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 Artikel 2.  Totstandkoming, duur en opzegging overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding van de opdracht door BL en wordt aangegaan voor de duur van de opdracht.
 2. Behoudens anders overeengekomen kunnen BL en Cliënt te allen tijde de overeenkomst opzeggen, met dien verstande dat Cliënt gehouden is de door BL gemaakte kosten, te vergoeden.

 Artikel 3.  Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid

 1. BL zal zich inspannen om de overeenkomst met Cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Indien BL aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien BL onverhoopt, uit welke hoofde ook, aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van de opdrachtsom gedurende de achterliggende 3 (drie) maanden, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 50.000,- (vijftigduizend euro).
 3. BL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Voor zover derden, die in verband met de uitvoering van opdrachten van Cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de opdracht willen beperken, houden alle aan BL gegeven opdrachten tevens de bevoegdheid in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen voor tekortkomingen van deze derden namens Cliënt te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van BL voor de tekortkoming van deze derden is uitgesloten.
 5. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BL worden verstrekt.

 Artikel 4.  Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van BL, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief reis- en verblijfkosten.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 (twee) maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

 Artikel 5.  Betaling

 1. Betaling dient, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, op een door BL aan te geven wijze in de valuta waarin door BL is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien Cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 (veertien) dagen, dan is Cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% (één procent) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de Cliënt zijn de vorderingen van BL op Cliënt onmiddellijk opeisbaar.
 4. Is Cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Cliënt. Indien Cliënt in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% (vijftien procent) over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,- (vijftig euro).
 5. BL heeft het recht de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 Artikel 6. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt BL zich de rechten en bevoegdheden voor die BL toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door BL verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Cliënt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van BL worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. BL behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Tenzij anders overeengekomen, is het BL toegestaan de naam en het logo van Cliënt te gebruiken in presentaties, marketingmateriaal, klantenoverzichten en via haar website. Het is Cliënt eveneens toegestaan naam en logo van BL op eenzelfde wijze te gebruiken, mits Cliënt daarbij steeds verwijst naar de website van BL (www.blatterlegal.com).

 Artikel 7. Overmacht

 1. Indien partijen ten gevolge van overmacht hun verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment waarop partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen. Het voorgaande is niet van toepassing op betalingsverplichtingen van de Cliënt. De term ‘overmacht’ in het kader van dit artikel omvat, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn hun verplichtingen onder de overeenkomst na te komen. Onder overmacht aan de zijde van BL wordt in ieder geval begrepen: (i) overmacht van toeleveranciers van BL, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de Cliënt aan BL zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de Cliënt aan BL is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog en (viii) algemene vervoersproblemen.
 2. Indien de overmacht situatie voor een periode langer dan 30 (dertig) dagen voortduurt of wanneer nakoming terstond onmogelijk blijkt, hebben partijen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen zonder dat daartoe enig recht op schadevergoeding ontstaat. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 Artikel 8. Geheimhouding

 1. Partijen zijn gebonden tot algehele geheimhouding van elkaars vertrouwelijke informatie. Met ‘vertrouwelijke informatie’ in het kader van dit artikel wordt bedoeld: de overeenkomst, de voorwaarden en uitvoering daarvan, alsmede alle informatie en knowhow (met inbegrip van maar niet beperkt tot formuleringen, ontwerpen en andere intellectuele eigendomsrechten) door een partij verstrekt aan de andere partij, in welke vorm dan ook of waarvan een partij anderszins kennisneemt in verband met de uitvoering van de overeenkomst en alle data die direct of indirect is afgeleid van dergelijke informatie.
 2. Partijen zullen elkaars vertrouwelijke informatie uitsluitend aanwenden voor de uitvoering en realisatie van de overeenkomst en er over en weer voor zorg dragen c.q. voor instaan dat de geheimhoudingsplicht uit hoofde van dit artikel zal worden opgelegd aan c.q. nageleefd door alle personen die in hun onderneming of gelieerde onderneming werkzaam zijn en die op enigerlei wijze toegang hebben tot, of wetenschap hebben van, de vertrouwelijke informatie van de andere partij.
 3. Indien een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak BL dwingt vertrouwelijke informatie van de Cliënt aan een door de wet of door de rechter aangewezen derde(n) kenbaar te maken en BL kan zich niet beroepen op een wettelijk recht zulks te weigeren, is BL niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling van Cliënt en Cliënt is in dat geval niet gerechtigd om ontbinding van de overeenkomst te vorderen op grond van enige schade die hieruit voortvloeit.

 Artikel 9. Persoonsgegevens, Privacy en Data

In het kader van de overeenkomst zullen partijen te allen tijde voldoen aan hun verplichtingen onder het Nederlandse recht ten aanzien van de bescherming van (persoons)gegevens en enige andere relevante (nationale, Europese en internationale) wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Indien van toepassing, zullen nadere afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de opdracht worden vastgelegd in de overeenkomst of een separate verwerkersovereenkomst.

 Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Cliënt en BL is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.
 2. Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich eerst tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Innovation / Growth / Commitment

Neem contact op

U kunt contact met ons opnemen door het invullen van ons contactformulier. Wij reageren zo spoedig mogelijk. Natuurlijk kunt u ons ook direct mailen of bellen.