Aannemingsovereenkomst

Wat is een aannemingsovereenkomst? Een aannemingsovereenkomst (ook wel: de overeenkomst tot aanneming van werk) wordt veel gebruikt in de bouw. De Opdrachtnemer verbindt zich er toe een werk van stoffelijke aard (zoals een kantoorpand, huis, gebouw of zelfs een hele wijk) op te leveren binnen een bepaalde periode.

Geen dienstbetrekking

De overeenkomst tot aanneming van werk wordt geregeld in titel 12 van boek 7 van het burgerlijk wetboek. De wettelijke bepaling waarin de betekenis van deze overeenkomst wordt gegeven kent één zeer belangrijk element. Namelijk dat de aannemingsovereenkomst een overeenkomst buiten dienstbetrekking is. Dit houdt in dat er geen arbeidsovereenkomst ontstaat tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De opdrachtnemer verbindt zich er onder de aannemingsovereenkomst enkel toe het werk binnen een bepaalde periode op te leveren. Hij hoeft dit werk niet zelf te verrichten en mag dit uitbesteden aan onderaannemers. Hij blijft daarbij wel zelf aansprakelijk voor het werk dat wordt opgeleverd.

Wet ketenaansprakelijkheid

Naast de aansprakelijkheid voor het werk wat wordt opgeleverd is er ook nog de wet ketenaansprakelijkheid (WKA). Deze wet regelt welke partij aansprakelijk is voor het betalen van de loonheffingen van de (onder)aannemers. In beginsel is de (hoofd)aannemer/opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffingen die zijn onderaannemer is verschuldigd uit hoofde van het werk. De onderaannemer kan vervolgens (een deel van) het aangenomen werk uitbesteden aan een andere (onder)aannemer. De hoofdaannemer is dan ook hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffingen van die andere onderaannemer. Ook iedere onderaannemer zelf is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffingen van de onderaannemers aan wie hij werk heeft uitbesteed, en van eventuele volgende onderaannemers. Hierdoor ontstaat een keten van aansprakelijke aannemer. Als een van de onderaannemers in de keten de loonheffingen in verband met het werk niet betaalt, kunnen de aannemers die hoger staan in de keten daartoe aansprakelijk worden gesteld.

Schriftelijk aangaan van de aannemingsovereenkomst

Er zijn manieren om onder de ketenaansprakelijkheid van de WKA uit te komen. Het is daarvoor belangrijk contractueel het een en ander goed te regelen. Vandaar dat wij het aanraden een aannemingsovereenkomst altijd schriftelijk aan te gaan. In beginsel is het schriftelijk aangaan van een overeenkomst tot aanneming van werk enkel verplicht indien de aannemer een klus aanneemt van een natuurlijk persoon.

Indekken aansprakelijkheid WKA

De aansprakelijkheid voortkomend uit de WKA kan worden ingedekt door te voldoen aan bepaalde factuur-, betalings- en administratie eisen. Als je dit goed op orde hebt kan je hier als aannemer een wettelijke vrijwaring van aansprakelijkheid aan ontlenen op het moment dat je het bedrag voor de loonheffing op de g-rekening van een onderaannemer hebt gestort. Zowel de aannemer als de onderaannemer moeten aan deze eisen voldoen. Daarom is het belangrijk om deze eisen op te nemen in de overeenkomst tot aanneming van werk.

Vaste prijs of ‘regie’?

In de aannemingsovereenkomst wordt afgesproken wat de vergoeding voor de onderaanneming is. Deze vergoeding kan een vaste vergoeding zijn of een vergoeding op basis van ‘regie’. Een vergoeding op basis van regie houdt in dat de prijs welke de opdrachtgever aan de (onder)aannemer uit hoofde van de aannemingsovereenkomst verschuldigd is wordt berekend op de daadwerkelijk gemaakte kosten plus een winstopslag. Dit is niet helemaal zonder risico omdat er aan het begin veelal een richtprijs wordt afgesproken waar niet meer dan een bepaald percentage van kan worden afgeweken. Indien dit bij het berekenen van de regieprijs wel zo blijkt te zijn, zal dit worden bijgesteld naar de maximale vergoeding op basis van de richtprijs.

Bijzondere regels

Naast de WKA kent de wet nog meer bijzondere regels welke van toepassing zijn op de aannemingsovereenkomst. Zo zijn er regels over de oplevering van het werk, de eisen waaraan het werk dient te voldoen en over meer- en minderwerk. Ook met betrekking tot de beëindiging van de overeenkomst tot aanneming van werk zijn er specifieke regels. Zo kunnen partijen de overeenkomst door de rechter laten ontbinden indien duidelijk wordt dat één van de partijen zich niet houdt aan de afspraken en is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst ten alle tijden op te zeggen. Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt moet hij de aannemer wel compenseren. Deze compensatie bestaat uit de geldende prijs voor het gehele werk verminderd met de besparingen die de opzegging met zich meebrengt.

Problemen en geschillen

De uitvoering van een aannemingsovereenkomst neemt in de praktijk nog wel eens problemen met zich mee. Zo kunnen er geschillen ontstaan omtrent de (on)deugdelijkheid van de oplevering, het wel of niet rechtmatig opschorten van een betaling en wanneer er wel of geen sprake is van meer- of minderwerk.

Neem contact met ons op

Vanwege de vele problemen en geschillen welke zich in de praktijk nog als eens voordoen wanneer het gaat om onderaanneming, kunnen wij ons goed voorstellen dat u vragen heeft over de overeenkomst tot onderaanneming van werk. Wilt u ondersteuning bij het opstellen van een deze overeenkomst? Of heeft u een geschil omtrent een onderaannemingsovereenkomst?  Onze juristen assisteren u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.Specialist aannemingsovereenkomst

Een aannemingsovereenkomst is een complexe overeenkomst. Het is belangrijk hier goed advies bij in te winnen.
Innovation / Growth / Commitment

Jurist aannemingsovereenkomst

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!