Ontwikkelingsovereenkomst

Wat is een ontwikkelingsovereenkomst? Een ontwikkelingsovereenkomst is heel erg te vergelijken met een samenwerkingsovereenkomst, het bijzondere aan de ontwikkelingsovereenkomst is dat de samenwerking zich specifiek richt op de ontwikkeling van een bepaald project of product. In een (internationale) ontwikkelingsovereenkomst (al dan niet op basis van subsidies of projecten) legt u de belangrijkste afspraken vast tussen uw onderneming en samenwerkingspartners. Is er sprake van een internationale samenwerking dan dient u bij een ontwikkelingsovereenkomst bijzondere aandacht te besteden aan het toepasselijk recht en vorm van geschillenbeslechting (rechts- en forumkeuze). De verplichtingen uit een ontwikkelingsovereenkomst moeten immers wel in het buitenland afdwingbaar zijn. Het opstellen van een ontwikkelingsovereenkomst (ook wel: joint development overeenkomst) is dus maatwerk. 

Wettelijke regeling

Een (zuivere) ontwikkelingsovereenkomst is geen bijzondere overeenkomst in de zin van boek 7 BW en boek 7A BW. In tegenstelling tot bijzondere overeenkomsten als een agentuurcontract, een arbeidsovereenkomst, een vaststellingsovereenkomst, een aannemingsovereenkomst, een huurovereenkomst, etc., geldt er geen wettelijke regeling voor een ontwikkelingsovereenkomst. Ontwikkelingsovereenkomsten zijn dus in principe vormvrij (er gelden geen specifieke regels), tenzij deze bijvoorbeeld te kwalificeren is als een overeenkomst van opdracht (waarbij door een partij opdrachten ter uitvoering van de ontwikkelingsactiviteiten worden verstrekt). Dit biedt dus veel ruimte voor contractspartijen om hun onderlinge afspraken vast te leggen, maar brengt ook risico’s met zich mee omdat zaken die niet geregeld zijn in een ontwikkelingsovereenkomst niet afgevangen worden door een wettelijke regeling.

Wat regelt u in een ontwikkelingsovereenkomst?

In ontwikkelingscontracten regelt u onder andere welke activiteiten door welke partij worden verricht, meestal gekoppeld aan een planning en milestones. Ook legt u vast welke basiskennis (ook wel achtergrondinformatie of background genoemd) door ieder der partijen wordt in gebracht onder de gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomst en op welke wijze deze door de andere partij binnen, maar eventueel ook buiten, het betreffende ontwikkelingsproject mag worden gebruikt. Daarnaast is het van belang te regelen wie van de partijen eigenaar wordt van de in het ontwikkelingsproject (al dan niet gezamenlijk) ontwikkelde kennis (ook wel voorgrondkennis of foreground genoemd). Dit kan in een ontwikkelingsovereenkomst op verschillende wijzen worden geregeld (bijvoorbeeld: ieder der partijen kan eigenaar worden van door haar ontwikkelde voorgrondkennis, partijen kunnen hiervan gezamenlijk eigenaar worden voor voorgrondkennis of de eigendom wordt verdeeld over bepaalde gebieden/ markten waarin de verschillende partijen actief zijn). Passende afspraken over de eigendom en het gebruik van achtergrondkennis en voorgrondkennis vormen vaak het hart van een degelijke ontwikkelingsovereenkomst.

Ontwikkelingsovereenkomst voor (subsidie-)projecten

Een gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomst is ook vaak gekoppeld aan een subsidie- of projectplan en alsdan dient de inhoud van een dergelijke joint development agreement op de betreffende subsidievoorwaarden te worden afgestemd en dient de betreffende ontwikkelingsovereenkomst ook te worden overlegd aan de subsidie-instantie. Bij het opstellen van ontwikkelingscontracten dient dus op voorhand rekening te worden gehouden met de eisen die hieraan door de subsidie-instantie worden gesteld. Indien u een ontwikkelingsovereenkomst sluit met een kennisinstituut dient u bij het maken van afspraken in een ontwikkelingsovereenkomst over het gebruik van achtergrond- en voorgrondkennis van het kennisinstituut ook rekening te houden met mogelijke ongeoorloofde staatssteun.

Beëindiging van een ontwikkelingsovereenkomst

Afhankelijk van de vorm, inhoud en omstandigheden kan een ontwikkelingsovereenkomst op een aantal manieren worden beëindigd: door het verloop van de termijn van de ontwikkelingsovereenkomst, opzegging, ontbinding, vernietiging, een beroep op nietigheid en met wederzijds goedvinden. Enkele van deze beëindigingmogelijkheden kunnen contractueel in de ontwikkelingsovereenkomst worden uitgesloten. Anderszins kan een ontwikkelingsovereenkomst, ook als er inhoudelijk niets geregeld is over beëindiging, op basis van jurisprudentie meestal toch worden opgezegd met inachtneming van een redelijke termijn (anders zou deze oneindig kracht blijven). 

Hulp nodig met een Ontwikkelingsovereenkomst?

Gaat u samen met een andere partij iets ontwikkelen en wilt u ondersteuning bij het opstellen en uitonderhandelen van een werkbare en juridisch heldere ontwikkelingsovereenkomst dan wel bij geschillen over of beëindiging van een ontwikkelingsovereenkomst, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 Specialist ontwikkelingsovereenkomst

Samen iets ontwikkelen is een fijne kans. Benut deze goed en maak vooraf strikte afspraken.
Innovation / Growth / Commitment

Jurist ontwikkelingsovereenkomst

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!